ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
1. INLEIDING
Deze gebruiksvoorwaarden komen tot stand tussen elke gebruiker van de website (hierna: de gebruiker) en de website van Val-Travel 
Camp J.D.O.O. voor catering en toerisme, reisbureau, geregistreerd onder OIB 43597633875, met maatschappelijke zetel te:
Đure Popovića 9. Šimunčevec (10360 Sesvete, City of Zagreb), Kroatië, hierna kampoprema.val-travel.com of
Val Travel Camp j.d.o.o. voor horeca en toerisme, reisbureau, hierna: de website of www.kampoprema.val-travel.com Website www.kampoprema.val-travel.com / Https://kampoprema.val-travel.com geeft een website aan die toegankelijk is via de URL https://kampoprema.val-travel.com Waarmee gebruikers de functies kunnen gebruiken die worden beschreven in punt 2. www.kampoprema.val-travel.com beperkt het gebruik
van de site alleen tot individuele gebruikers, die de site met een normale frequentie gebruiken. Het gebruik of misbruik van de
website is ten strengste verboden voor elke natuurlijke of rechtspersoon die de site gebruikt voor professionele doeleinden of als
onderdeel van een ondersteunende professionele activiteit. Voor de toepassing van deze voorwaarden omvat de term 'gebruik' alle bewerkingen die de gebruiker uitvoert bij het bezoeken van de site,
inclusief het gebruikelijke advies, ongeacht het apparaat waartoe toegang is verkregen (inclusief computer, tablet en telefoon),
type verbinding, afzonderlijke internetverbinding, verbinding met derden of openbare Wi-Fi) en verbindingspunten (Kroatië / Nederland of
in het buitenland). Het gebruik van de website zorgt voor de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker.
Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die van kracht zijn tijdens het
gebruik van de website. 2 - PAGINA FUNCTIONALITEITEN Op de website kan de gebruiker: - om te zoeken naar artikelen en diensten die worden aangeboden door Val-Travel Camp; - om te kopen in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden op de website; - het publiceren van meningen over producten die door Val-Travel Camp worden verkocht; - om deel te nemen aan verschillende spellen en competities die op de site worden gepubliceerd; - om toegang te krijgen tot en te publiceren op vragen en/of het beantwoorden van vragen van andere gebruikers met betrekking tot
producten en diensten aangeboden door Val-TravelCamp (zie voorwaarden); De lijst met functionaliteiten wordt alleen ter informatie gepubliceerd. De site behoudt zich het recht voor om functionaliteit tijdelijk
of permanent toe te voegen en te verwijderen zonder toestemming van de gebruiker. 3 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 3.1 De website kan worden gebruikt door volwassenen, maar ook door minderjarigen, die onder ouderlijk toezicht staan. Val-Travel Camp
raadt in ieder geval iedereen die verantwoordelijk is voor minderjarigen aan om hen tijdens het gebruik van de site te volgen. 3.2 Toegang tot bepaalde diensten die op de website worden aangeboden, kan afhankelijk zijn van het aanmaken van een profiel (account),
waarvoor van de gebruiker bepaalde informatie nodig is die hem mogelijk maakt. In overeenstemming met de Europese en Kroatische wetgeving
op het gebied van gegevensbescherming heeft Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel het recht om het verzamelen en opslaan van
dergelijke identificatiegegevens te verzoeken. De gebruiker verbindt zich ertoe om correcte en volledige identiteitsgegevens te
verstrekken en het is verboden zich voor te doen als derde partij. Anders behoudt de site zich het recht voor om het gebruikersprofiel
niet te bevestigen, blokkeren of verwijderen. 4 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE Het is gebruikers verboden om: - het plegen van illegale handelingen; - verzameling van persoonlijke gegevens van sitegebruikers op verschillende manieren; - het verzamelen, opnemen of gebruiken van de inhoud van de pagina's, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, voor andere
doeleinden dan het doorzoeken van de site door derden, evenals inhoud met betrekking tot het recht op privacy, persoonlijke gegevens
of het recht op afbeeldingen; - het opslaan, verspreiden of publiceren van inhoud die bij wet verboden is, misbruik, racistische uitlatingen, aanzetten tot haat,
uitlatingen die in strijd zijn met de moraal, de privacy of persoonlijke rechten van derden schenden, waaronder het recht op reputatie en
privacy. - de opslag, verspreiding of publicatie van informatie die direct of indirect politieke, filosofische of religieuze opvattingen,
lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsstatus of seksuele geaardheid onthult; - het verzenden van inhoud namens een derde partij; - zich presenteren als een andere persoon en/of persoonlijke informatie van een derde partij publiceren; - het opslaan, verzamelen of publiceren van inhoud die direct of indirect de belangen van Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com,
kan schaden. In het algemeen stemt de gebruiker ermee in zich te onthouden van elk gedrag dat in strijd is met de ethiek of waarden en belangen van
Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com. 5 - HET RECHT OP INTELLECTUELE EIGENDOM 5.1 Content, gepubliceerd op de website De inhoud op de site is het onderwerp van eigendomsrechten en wordt beschermd als intellectueel eigendom, inclusief copyright, ontwerp,
handelsmerken, domeinnaam, patenten, knowhow, software of database. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com NETWORK en zijn partners blijven de eigenaren van al deze inhoud en gerelateerde rechten.
Voor deze inhoud van Val-Travel Camp biedt www.kampoprema.val-travel.com Network gebruikers een beperkte, niet-exclusieve licentie
(licentie) die kan worden ingetrokken, zonder het recht op sub licenties voor gratis toegang, navigatie en gebruik, gelinkt aan de website. Deze licentie geeft gebruikers geen andere rechten, in het bijzonder het recht om deze inhoud voor commerciële activiteiten te gebruiken.   5.2 Inhoud, gepubliceerd door de gebruiker Alle inhoud (inclusief tekst, opmerkingen, bestanden, afbeeldingen, opnames, video's, etc.) kan onderhevig zijn aan eigendomsrechten,
intellectuele eigendommen, afbeeldingsrechten of andere persoonlijke rechten en blijft eigendom van de gebruiker. Gebruikers verklaren en
garanderen dat ze alle rechten en toestemmingen hebben die nodig zijn voor een dergelijke publicatie op de Site, in het bijzonder in
overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels inzake respect voor privacy, eigendom, intellectuele eigendomsrechten of andere
rechten. Gebruikers gaan ermee akkoord dat ze wettelijk verantwoordelijk zijn voor dergelijke posts als eigenaars van inhoud en verlenen
Val-Travel Camp voor de genoemde inhoud en voor de gehele duur van de post een niet-exclusieve toestemming (licentie) voor gratis gebruik
wereldwijd, inclusief distributie, presentatie, weergave, nakoming en doorstuurrechten winkel en sub licentie, inclusief haar
dochteronderneming, technische partners en andere gebruikers van deze site. Gebruikers staan toe dat hun namen worden geassocieerd met de inhoud en gaan ermee akkoord dat een dergelijke associatie niet verplicht is. Door te posten, staan gebruikers toe dat de inhoud automatisch beschikbaar is op internet, met name op andere websites en/of blogs van Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com, inclusief de pagina's van Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel .com op sociale netwerken. Gebruikers kunnen Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com, verzoeken om te stoppen met publiceren. 6 - AANSPRAKELIJKHEID 6.1 Verantwoordelijkheid Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com De inhoud op de website is het onderwerp van eigendomsrechten en wordt beschermd als intellectueel eigendom, inclusief auteursrechten,
ontwerpen, handelsmerken, domeinnamen, patenten, knowhow, software of databases. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com NETWERK
blijft de eigenaar van al deze inhoud en gerelateerde rechten. Voor deze inhoud biedt Val-Travel Camp NETWORK, www.kampoprema.val-travel.com NETWORK gebruikers een beperkte, niet-exclusieve licentie
(licentie), die kan worden ingetrokken, zonder het recht op sub licenties voor gratis toegang, navigatie en gebruik, gekoppeld aan de
website. Deze licentie verleent gebruikers geen andere rechten, in het bijzonder geen enkel recht om de inhoud voor commerciële
activiteiten te gebruiken. 6.1.1 Het verwijzen naar en het gebruik van de site is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De website kan links naar websites van derden bevatten. Door op dergelijke links te klikken, erkent de gebruiker dat Val-Travel Camp,
www.kampoprema.val-travel.com de inhoud van de link niet kan garanderen en bijgevolg ermee instemt de site op eigen risico te gebruiken.
Bijgevolg kan Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de
beschikbaarheid en/of het gebruik van de site en de informatie die deze bevat. De gebruiker wordt bovendien geïnformeerd dat
Val-Travel Camp om technische redenen tijdelijk verplicht kan zijn om de toegang tot de site te beëindigen, met name vanwege het onderhoud
van de site. De gebruiker ontvangt deze onderbrekingen en ziet af van eventuele klachten hierover. Het gebruik van de site door gebruikers impliceert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van internettechnologie, in
het bijzonder reactietijd of serververzoeken, hosting, technische training, onderbrekingsrisico en, natuurlijk, elk risico dat ontstaat
tijdens gegevensoverdracht. Bijgevolg kunnen Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com en General Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com NETWORK in geen
geval verantwoordelijk zijn voor: - alle informatie die op de site is gezien en die niet is gepubliceerd door Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com; - alle netwerkstoringen die de goede werking van de site verhinderen; - data verlies; - softwarestoring; - de gevolgen van eventuele computervirussen, fouten, afwijkingen of onderbrekingen; - eventuele schade aan de computer van de gebruiker. 6.1.2 De werking van Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com is beperkt tot het verbinden van gebruikers en het hosten en
publiceren van hun inhoud. Als eigenaar van de website van Val-Travel Camp kan www.kampoprema.val-travel.com niet verantwoordelijk
worden gehouden voor de activiteiten of inhoud die op de site wordt opgeslagen. De aansprakelijkheid van Val-Travel Camp,
www.kampoprema.val-travel.com is beperkt voor zover wettelijk bepaald. Daarom kan de site illegale of duidelijk illegale inhoud
verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com is niet verplicht om a priori controle uit te oefenen op de kwaliteit, veiligheid,
waarheidsgetrouwheid of wettigheid van de inhoud die door gebruikers wordt gepubliceerd. 6.2. Verantwoordelijkheid van de gebruiker 6.2.1 Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker ermee in om Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com Network te
vrijwaren van aansprakelijkheid en hem alle schade, kosten, direct of indirect, te garanderen die voortvloeien uit: - elk verzoek van een derde met betrekking tot enige inhoud die namens hem / haar is gepubliceerd, in het bijzonder wegens inbreuk op
het recht op inhoud, gepubliceerd op de site door de gebruiker, of een strafbaar feit in de pers met elementen verzonden of
gepubliceerd op de site; - alle activiteiten, gerelateerd aan deelname aan de site, die in strijd zijn met deze voorwaarden, ook met het oog op fraude; - schendingen van deze gebruiksvoorwaarden van de website. 6.2.2 Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com streeft ernaar om haar gebruikers te informeren over de publicatie van inhoud,
zoals de publicatie van afbeeldingen of andere afbeeldingen van gebruikers. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com besteedt aandacht aan de opnames, foto's of video's die door gebruikers worden
gepubliceerd en of deze in overeenstemming zijn met de sportethiek en waarden van Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com met
NETWERK. Elke ongepaste inhoud zal systematisch van de website worden verwijderd. Door berichten of opmerkingen over de diensten te plaatsen, erkent de gebruiker dat deze openbaar worden en geeft hij de bedrijven van
de Val-Travel Camp-groep, www.kampoprema.val-travel.com en technisch geautoriseerde partners het recht om afgeleide werken te gebruiken,
op te slaan, te publiceren, te vertalen en te creëren. , geheel of gedeeltelijk verspreiden en weergeven, als onderdeel van de mogelijke
bescherming van intellectuele eigendomsrechten, en van hen de naam en / of naam met bericht en commentaar voor alle doeleinden kunnen
gebruiken, met name voor commerciële en reclamedoeleinden, in alle media, inclusief internet , e-mail (op papier of internet),
publiceren, taggen, adverteren, lokale media en media over de hele wereld voor een periode van 10 jaar. 7 - GEBRUIKERSINHOUD VERWIJDEREN 7.1. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com kan elke registratie beëindigen en/of het profiel en/of de inhoud en / of
informatie die op de site is gepubliceerd, verwijderen en het gebruik van en/of de toegang tot de website onmiddellijk verbieden, als
het niet-naleving constateert deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker of om technische redenen. Dergelijke wijzigingen kunnen op elk
moment zonder voorafgaande kennisgeving of zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht bij beslissing van Val-Travel Camp,
www.kampoprema.val-travel.com Elke gebruiker kan de helpdesk via de website informeren door alle details te verstrekken die nodig zijn om zijn verzoek te verwerken
dat de beoogde gepubliceerde inhoud in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. 8 - INTEGRITEIT Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden als gevolg van wet, regelgeving of rechterlijke
eindbeslissing of administratieve bepaling, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Val-Travel Camp,
www.kampoprema.val-travel.com zal zijn best doen om deze zo spoedig mogelijk te vervangen door de toepasselijke bepaling en reikwijdte,
die de betekenis van deze voorwaarde het dichtst benadert. Het feit dat een van de partijen niet heeft verzocht om toepassing van een
van de bepalingen van deze voorwaarden, permanent of tijdelijk, kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een afwijking van die
bepaling. 9 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN Deze algemene voorwaarden vallen onder de Kroatische wetgeving en EU-regelgeving.