Deze website wordt bewerkt door Val - Travel Camp j.d.o.o. voor diensten, een bedrijf opgericht in overeenstemming met Kroatisch recht, 
ingeschreven in het register van de rechtbank van koophandel in Zagreb, onder nummer, geregistreerd onder OIB 43597633875,
met maatschappelijke zetel te: Đure Popovića 9 Šimunčevec (10360 Sesvete, Zagreb), Kroatië, Val-Travel Camp biedt het volgende: ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET VAL-TRAVEL CAMP TEAM LOYALITEITSPROGRAMMA ARTIKEL 1 De woorden en uitdrukkingen die in de Algemene Voorwaarden worden vermeld, hebben de volgende betekenis: • Individueel profiel - het profiel van de gebruiker in het Val-Travel Camp Team-loyaliteitsprogramma, dat bepaalde persoonlijke gegevens
bevat die worden verzameld bij het aanmaken van een profiel op www.kampoprema.val-travel, Val-Travel Camp-platform en registratie op de
Webshop; • Klant - De klant van het product is een bezoeker van de online winkel die ten minste één product selecteert, het elektronische
bestelformulier invult en naar het bedrijf Val-Travel Camp stuurt, • Winkel - Verkooppunten van Val-Travel Camp op het grondgebied van de Republiek Kroatië • Val-Travel Camp Team - een gesloten systeem tussen Val-Travel Camp, de partner en de gebruiker die lid worden door zich te registreren
op het platform en de voorwaarden en principes van het loyaliteitsprogramma te accepteren. • Verkoper - Val - Travel Camp j.d.o.o. voor diensten, een bedrijf opgericht in overeenstemming met Kroatisch recht, ingeschreven in
het register van de rechtbank van koophandel in Zagreb geregistreerd onder OIB 43597633875, met maatschappelijke zetel op het adres:
Đure Popovića 9 Šimunčevec (10360 Sesvete, City of Zagreb), Kroatië. • Bestelling - Val-Travel Camp-formulier ingevuld door de klant, volgens de nodige stappen om product (en) en / of diensten te kopen die
in een online winkel worden verkocht, zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden. • Overeenkomst - een overeenkomst op afstand, dat wil zeggen een overeenkomst gesloten tussen Val-Travel Camp als verkoper en koper
binnen een georganiseerd systeem van verkoop of dienstverlening zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de koper op
één plaats waar tot het moment van het sluiten van de overeenkomst en gebruikt uitsluitend één of meer voor het sluiten van de
overeenkomst communicatiemiddelen op afstand (zoals catalogi, door mensen ondersteunde telefoons, Internet, e-mail etc.),
in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door Koper vermeld aanvaarden. Deze algemene voorwaarden worden
beschouwd als een integraal onderdeel van de overeenkomst, Webwinkel - Val-Travel Camp online verkooppunt. ONDERWORPEN VAN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 2 (1) Door een individueel profiel te openen op het Val-Travel Camp Team-platform of door te registreren in de Webwinkel,
accepteert de Gebruiker de Algemene Voorwaarden en wordt hij lid van het Val-Travel Camp Team-loyaliteitsprogramma en verwerft hij
het recht op voordeel. (2) Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Val-Travel Camp Team Loyalty Program-gebruiker en Val-Travel Camp. (2) Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Val-Travel Camp Team Loyalty Program-gebruiker en Val-Travel Camp. (3) Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op het winkelen via de webwinkel. Door u te registreren in de Webwinkel, wordt u
automatisch Gebruiker van het Val-Travel Camp Team loyaliteitsprogramma. (4) De begunstigde van het Val-Travel Camp Team-loyaliteitsprogramma kan alleen een volwassene zijn. (5) Val-Travel Camp Team is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en consumentengebruik. Voordelen die worden toegekend in het
loyaliteitsprogramma van Val-Travel Camp Team mogen niet worden gebruikt voor zakelijke transacties of doeleinden. (6) Gebruikers van het loyaliteitsprogramma van Val-Travel Camp Team garanderen dat alle informatie die aan Val-Travel Camp wordt
verstrekt om lid te worden van het Val-Travel Camp Team correct is. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele onjuiste,
onvolledige of verouderde gegevens. INWERKINGTREDING VAN HET CONTRACT, CONTRACTPERIODE EN BESCHIKBAARHEID VAN HET PROGRAMMA ARTIKEL 3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op de dag van aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ONLINE PLATFORM WERKEND VAL_TRAVEL CAMP TEAM ARTIKEL 4 (a) Door een individueel profiel aan te maken en de algemene voorwaarden op het online platform van Val-Travel Camp Team of in de
Webwinkel te accepteren, wordt een volwassen natuurlijk persoon lid van het loyaliteitsprogramma van Val-Travel Camp Team en wordt
hij geïnformeerd via een bevestigingsmail Individueel profiel. (b) Val-Travel Camp verbindt zich ertoe het platform van het loyaliteitsprogramma te onderhouden en te coördineren en alle beveiligings-
en organisatorische maatregelen te nemen om frauduleus en oneerlijk gedrag te voorkomen. Indien de Gebruiker door technische problemen
geen toegang kan krijgen tot het platform of enig deel ervan, is hij verplicht Val-Travel Camp hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. EEN INDIVIDUEEL PROFIEL MAKEN ARTIKEL 5 (1) De gebruiker verbindt zich ertoe om nauwkeurige persoonlijke gegevens te verstrekken met het doel een individueel profiel aan te maken
en deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma van Val-Travel Camp Team. (2) Nadat het individuele profiel is aangemaakt, krijgt de gebruiker de geselecteerde gebruikersnaam en het wachtwoord toegewezen.
Het wachtwoord kan op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd. (3) De gebruiker is verplicht om elke wijziging in zijn persoonlijke gegevens bij te werken. (4) Val-Travel Camp is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet tijdig bijwerken van wijzigingen in
persoonlijke gegevens. AANKOOP VAN PRODUCTEN IN WEB WINKEL ARTIKEL 6 De Consumer Protection Act, de Trade Act, de Electronic Commerce Act, de Civil Obligations Act en andere toepasselijke regelgeving van de
Republiek Kroatië zijn van toepassing op de aankoop van producten in de webwinkel. Door de algemene voorwaarden te accepteren, wordt ook
de Val-Travel Camp-methode voor het retourneren van producten geaccepteerd. Voordat u een aankoop doet in de online winkel van Val-Travel Camp, www.kampoprem.val-travel.com, is het noodzakelijk deze
algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. U kunt alleen een aankoop doen nadat u de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd. Levering geschiedt volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden. Val-Travel Camp biedt een interactieve dienst aan op de website www.kampoprema.val-travel.com De dienst bestaat uit het leveren van
informatiediensten en contentmanagement. Met de term "website" in de Algemene Voorwaarden worden alle websites bedoeld die zich binnen
het domein www.kampoprema.val-travel.com bevinden. Val-Travel Camp behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment
te wijzigen. Val-Travel Camp zal de Algemene Voorwaarden echter alleen wijzigen in geval van dringende noodzaak om ze te harmoniseren met
de regelgeving van de Republiek Kroatië, in geval van wijzigingen in de interne operationele vereisten van Val-Travel Camp en in geval
van verzoeken om de dienstverlening te verbeteren of in geval van verzoeken om meer online efficiënte bestellingen. Alle wijzigingen in
de algemene voorwaarden worden op deze website gepubliceerd en de datum van inwerkingtreding wordt bekendgemaakt. Geregistreerde
gebruikers worden per e-mail op de hoogte gebracht van het optreden van de wijzigingen en worden uitgenodigd om de nieuwe voorwaarden te
accepteren, evenals de gevolgen van niet-acceptatie. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor nieuwe
bestellingen die worden geregistreerd na publicatie van deze wijzigingen op deze website. De klant is verplicht om voor elke bestelling
de algemene voorwaarden in de relevante secties te controleren, omdat er tussen bezoeken aan de online winkel veranderingen kunnen
optreden. Na registratie op deze website, verklaren klanten dat ze de algemene voorwaarden hebben gelezen en begrepen, dat ze ermee bekend
zijn en volledig akkoord gaan met de hierin uiteengezette voorwaarden en akkoord gaan met het gebruik van websites dienovereenkomstig.
Het recht om de website te gebruiken is niet overdraagbaar op andere natuurlijke of rechtspersonen. De geregistreerde gebruiker is
persoonlijk verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden (wachtwoorden), op plaatsen waar ze als zodanig
bestaan. 6.1. Informatie over verkoop op afstand Op deze website streven we ernaar om de juistheid van de informatie, inclusief beschrijvingen van onze producten en diensten, en de
actualiteit bij het wijzigen van de prijzen van producten en diensten te waarborgen. Helaas kunnen er soms weglatingen voorkomen.
We zullen proberen eventuele problemen die zich kunnen voordoen zo snel mogelijk op te lossen. Mochten er zich problemen voordoen om de
status van uw bestelling te beïnvloeden, dan zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 6.2. Intellectuele eigendomsrechten In overeenstemming met onze regels inzake privacy en intellectueel eigendom, is alle inhoud en materiaal gepubliceerd op de website
www.kampoprema.val-travel.com volledig en exclusief eigendom van Val-Travel Camp, of het gelieerde bedrijf Val-Travel Camp.
Gebruik van de inhoud van deze website / domein zonder de uitdrukkelijke toestemming van Val-Travel Camp is niet in overeenstemming met
de regelgeving inzake de bescherming van intellectueel eigendom. Val-Travel Camp en de bijbehorende grafische weergave zijn ook
geregistreerde handelsmerken van Val-Travel Camp en zijn onderworpen aan de bepalingen van regelgeving ter bescherming van intellectuele
eigendom. 6.3. Gebruik van de website Koper en / of Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat zij deze website uitsluitend voor eigen risico gebruiken. Val-Travel Camp,
zoals geen van zijn werknemers, agenten, externe dienstverleners of bedrijven met licentiue, garandeert dat het gebruik van deze website
niet zal worden onderbroken of dat er geen fouten zullen zijn; Evenmin garandeert het (i) de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het
gebruik van deze website, of (ii) de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, dienst of product die via deze
website wordt aangeboden. Deze disclaimer is van toepassing op alle directe of indirecte schade, mogelijk letsel veroorzaakt door defecten, fouten, uitsluiting,
onderbreking, verwijdering, storing, vertraging in werking of verzending, computervirus, onderbreking van de communicatielijn, diefstal,
vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik van gegevens op computerapparatuur of eigendommen van de koper / gebruiker,
beëindiging van het contract, ongepast gedrag, nalatigheid of enige andere actie van Val-Travel Camp of werknemers, agenten en / of derde
dienstverleners die daar werkzaam zijn. De Koper / Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat Val-Travel Camp niet verantwoordelijk is voor
mogelijk aanstootgevend, ongepast of illegaal gedrag van andere gebruikers of derden en dat het risico van schade die hieruit kan ontstaan
geheel voor rekening van de Koper / Gebruiker is. Val-Travel Camp, of enige andere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij de creatie, productie of distributie van deze website,
of gerelateerde inhoud en / of software, is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan, of
vanwege het onvermogen om deze website te gebruiken. De koper / gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de voorwaarden van dit hoofdstuk van
toepassing zijn op de volledige inhoud van deze website. De Koper / Gebruiker is als enige en als enige verantwoordelijk voor de aankoop, het gebruik en het onderhoud van zijn computerapparatuur,
inclusief maar niet beperkt tot alle software en hardware die hij bezit en gebruikt, evenals andere apparatuur die nodig is om toegang te
krijgen tot en gebruik te maken van de Val-Travel Camp-website, winkels en alle gerelateerde kosten. Val-Travel Camp is niet
verantwoordelijk voor eventuele schade aan de apparatuur van de Klant / Gebruiker die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze
website. Om enige twijfel of twijfel over de disclaimer door Val-Travel Camp te voorkomen, worden de Klant / Gebruiker de rechten die worden
gegarandeerd door de regelgeving of de rechten die voortvloeien uit de contractuele relatie met Val-Travel Camp niet ontzegd. Misbruik van de website door het opzettelijk introduceren van computervirussen, Trojaanse paarden, computerwormen, logic bombs of ander
kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal is verboden. Ongeautoriseerde toegang tot de website, de server waarop de website is
opgeslagen, of enige andere server, computer of database die aan de website is gekoppeld, is evenmin toegestaan. Een aanval op een website
via DoS (denial-of-service), DDoS (distributed denial-of-service) of een vergelijkbare aanval is niet toegestaan. Behalve waar dit wettelijk verboden is, is Val-Travel Camp niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een
computervirus, DDoS-aanval (distributed denial-of-service) of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur kan
beschadigen. Computerprogramma's, gegevens of andere eigendommen in het geval dat dit gebeurt als gevolg van het gebruik van de website
of het downloaden van enige inhoud ervan of een andere gerelateerde website door de gebruiker en / of de klant (met betrekking tot beide
websites die een link naar de website van Val-Travel Camp en naar de website die kan worden bereikt via de website van Val-Travel Camp). In geval van misbruik van de website, dwz handelen in strijd met het bovenstaande, behoudt Val-Travel Camp zich het recht voor om de
toegang te beëindigen en het gebruik van de website op te schorten door degene die de website van Val-Travel Camp misbruikt, en om
passende procedures te starten tegen de bevoegde autoriteiten. 6.4. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van online winkelen Door me te registreren op www.kampoprema.val-travel.com, geef ik mijn toestemming dat Val-Travel Camp, als verwerkingsverantwoordelijke
in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en haar zakenpartners, dwz onderaannemers, als verwerkingsverantwoordelijken
in termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verzamelen, verwerken en de volgende informatie met elkaar doorsturen en
uitwisselen: mijn persoonlijke informatie vermeld in het registratieformulier en informatie over mijn bestellingen. Ik ben op de hoogte van het recht om deze toestemmingsverklaring te allen tijde volledig in te trekken. De voorwaarden voor de
bescherming van persoonsgegevens kunt u hier lezen: Welkom op de website van Val-Travel Camp. Val-Travel Camp hecht veel waarde aan uw privacy rechten in de online wereld en streeft naar
transparantie over de technologieën die het gebruikt. In overeenstemming met art. 12, 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 van het
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG ( Algemene verordening
inzake gegevensbescherming, hierna: "Algemene verordening"), verstrekken wij u hierbij basisinformatie over wie de
verwerkingsverantwoordelijke is, wie de ontvangers van gegevens zijn (personen aan wie gegevens worden doorgestuurd in overeenstemming
met het contract en wettelijke bepalingen), welke persoonsgegevens we verwerken , voor welke doeleinden en hoelang we de gegevens bewaren.
Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening, de Uitvoeringswet Algemene Verordening en andere
toepasselijke regelgeving. Val-Travel Camp J.D.O.O. voor catering en toerisme, reisbureau, geregistreerd onder OIB 43597633875, met maatschappelijke zetel te:
Đure Popovića Street 9.Šimunčevec (10360 Sesvete, City of Zagreb), Kroatië, hierna kampoprema.val-travel.com of
»Val Travel Camp j.d.o.o. voor catering en toerisme treedt het reisbureau (hierna: "val-Travel Camp" of "wij") op als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening en het doel van dit privacy beleid is om bezoekers van onze website
te informeren over de procedures met betrekking tot het verzamelen en verwerken persoonsgegevens en met de algemene gebruiksvoorwaarden
van onze website. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJ VERWERKEN PERSOONLIJKE TAKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN: OM DE SERVICE TE BIEDEN DIE U HEBT GEVRAAGD Wanneer u online producten bestelt, verzamelen we uw identiteit, contactgegevens, verzendinformatie, betalingsinformatie en andere
informatie die nodig is om de transactie te voltooien. U kunt ook een account op onze website aanmaken om de interactie met ons te
vergemakkelijken. OM AAN ONZE BEDRIJFSBEHOEFTEN TE VOLDOEN U kunt de website bezoeken zonder veel informatie over uzelf te ontdekken. Onze servers registreren echter automatisch technische gegevens
over bezoekers voor de juiste weergave van onze website, voor veiligheidsdoeleinden en voor gebruik bij het analyseren van de prestaties
van onze website. We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen ook voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en
aanbiedingen, het beheren van klantaccounts, het opdoen van kennis van de behoeften van onze klanten en het contacteren van klanten voor
onderzoeks- en informatiedoeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken in de context van een zakelijke transactie en om onze rechten of eigendommen te beschermen,
om onze gebruiksvoorwaarden en juridische kennisgevingen af te dwingen, en om juridische claims vast te stellen, af te dwingen en te
verdedigen. OM AAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan fiscale, boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het
kader van commerciële transacties. Bovendien verwerken we uw persoonlijke gegevens wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dit wordt
vereist door een rechterlijke beslissing of een andere bindende beslissing. MET UW TOESTEMMING In sommige omstandigheden kunnen we uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit doen we bijvoorbeeld om
bepaalde cookies te gebruiken; om uw e-mailadres te gebruiken voor reclamedoeleinden; wanneer u zich abonneert op bepaalde diensten
(bijv. een reguliere nieuwsbrief) of wanneer u lid wilt worden van het Val-Travel Camp Team loyaliteitsprogramma. U heeft altijd de
mogelijkheid om die toestemming in te trekken. Bovendien mag u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekken, waaronder, indien van toepassing: uw naam, contactgegevens
(telefoonnummer, e-mailadres en adres), geboortedatum, functienaam, namen en contactgegevens van vrienden en familie, hobby’s,
interessegebieden voor u, lidmaatschap van beroepsverenigingen, voorkeuren voor bepaalde merken en producten, referentiebronnen.
Door informatie over vrienden en familieleden te verstrekken, gaat u ermee akkoord deze personen dit privacy beleid te verstrekken en hun
privacy te verkrijgen en toestemming om gegevens te verstrekken. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u ons geen persoonlijke informatie verstrekken, tenzij u eerder toestemming of goedkeuring heeft
gekregen van een ouder of voogd. We zullen uw persoonlijke informatie niet gebruiken of delen voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy beleid zonder u
hiervan op de hoogte te stellen en, indien nodig, aan te bieden om te beslissen of we uw persoonlijke informatie op een andere manier
mogen gebruiken. . HET DELEN VAN GEGEVENS WIJ KUNNEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE VOOR DE BOVENSTAANDE DOELEINDEN DELEN MET: andere entiteiten van de Val-Travel Camp-groep; aan dienstverleners die betrokken zijn bij de werking van deze website en ons bedrijf,
het verlenen van diensten met betrekking tot technologie, betalingsverwerking en goedkeuring, en de distributie van promotiemateriaal;
overheidsinstanties, regelgevende instanties van de staat of andere wetshandhavers en rechtbanken, zoals voorgeschreven of toegestaan
door de wet of wanneer gebonden door een bindend bevel; en andere derden die betrokken zijn bij de herstructurering van het bedrijf, de
verkoop of distributie van activa, de fusie of verkoop van activa van Val-Travel Camp of een van onze dochterondernemingen of partners. Wanneer we uw persoonlijke gegevens delen met entiteiten in niet-EER-landen of Zwitserland die niet hetzelfde niveau van
gegevensbescherming bieden, zullen we contractuele garanties vaststellen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. DATAVEILIGHEID We nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of
onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Helaas kan geen enkel
informatiebeveiligingssysteem 100% veilig zijn. Bijgevolg, hoewel we ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen,
kunnen we niet garanderen of garanderen dat uw persoonlijke informatie beschermd is tegen onvoorzien verlies of ongeoorloofde toegang. JOU RECHTEN Bezoekers van deze website hebben te allen tijde de volgende rechten: het recht op inzage en inzage in gegevens; het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens; het recht op dataportabiliteit; het recht om toestemming in te trekken; het recht om bezwaar te maken; het recht om persoonsgegevens te corrigeren en te wijzigen indien de gegevens onvolledig of onnauwkeurig zijn; het recht van schrapping in gevallen zoals het staken van het doel van de verwerking, het intrekken van toestemming of het indienen van
bezwaar. Hieronder vindt u de contactgegevens waar u uw verzoek naartoe kunt sturen kamp.oprema@val-travel.com DATA-INTEGRITEIT We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen relevant is voor de doeleinden
waarvoor deze zal worden gebruikt, betrouwbaar is voor het beoogde doel en nauwkeurig, volledig en actueel is. In sommige gevallen moeten
we echter vertrouwen op individuele gebruikers om ons persoonlijke informatie te verstrekken en de nauwkeurigheid ervan te behouden.
U bent ervoor verantwoordelijk dat uw informatie up-to-date en accuraat is wanneer u deze aan ons verstrekt en wanneer onze diensten u de
tools bieden om die informatie te onderhouden. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS We bewaren persoonlijke gegevens alleen voor zover voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, of voor zover nodig voor de doeleinden
waarvoor de gegevens worden verwerkt. We zullen persoonlijke gegevens verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben, en in ieder
geval na het verstrijken van de langste opslagperiode die is voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID Val-Travel Camp behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen en u dient onze website van tijd tot tijd te
bezoeken om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht. Controleer de ingangsdatum die aan het begin van dit privacy beleid is gepost
om te bepalen of het beleid recentelijk is gewijzigd. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES De privacy praktijken die in dit privacy beleid worden uiteengezet, zijn alleen van toepassing op deze website en andere vermelde
activiteiten. Andere websites die door derden worden bewerkt, kunnen een ander beleid hanteren. Als u op een link naar een andere website
klikt die door derden wordt beheerd of deze op een andere manier bezoekt, lees dan het privacy beleid dat erop is geplaatst. Wij hebben
geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de regels en praktijken die door derden worden gehanteerd. NEEM CONTACT OP Als u vragen heeft over dit privacy beleid of onze privacy praktijken, neem dan contact met ons op via kamp.oprema@val-travel.com. Als u twijfels of klachten heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming via: kamp.oprema@val-travel.com. Als u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is opgelost, heeft u het recht om contact op te nemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com online winkel maakt gebruik van "cookies" tijdens het aankoopproces, zodat de online
winkel de gebruiker kan herkennen en onthouden en zo de aankoop mogelijk maakt. Meer informatie over wat cookies zijn, hoe ze worden
verzameld en hoe u ze kunt reguleren, vindt u hier. We gebruiken cookies op verschillende websites om een bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en om het gebruik van bepaalde
functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden met een identificatienummer, die lokaal op de harde schijf van uw computer
worden opgeslagen en beschikbaar blijven tijdens latere zoekopdrachten. We onderscheiden de volgende soorten cookies: 2.1. COOKIES DIE NODIG ZIJN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN Zonder het gebruik van deze cookies zou het gebruik van de basisfuncties van onze website niet mogelijk zijn. Zo beheren wij bijvoorbeeld
de status van uw bestelling tijdens een zoekopdracht op onze website of uw inlogstatus als u zich op onze site heeft geregistreerd. 2.2. FUNCTIONELE COOKIES We gebruiken dit type cookies om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. We slaan bijvoorbeeld uw gebruikersnaam op
voor welkom en de inhoud van de winkelwagen of winkel van uw keuze. 2.3. COOKIES VOOR MARKETINGDOELEINDEN (ANALYTISCHE EN GERICHTE COOKIES) Met deze cookies kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze website om uw gebruikerservaring op de site te optimaliseren of
om gerichte informatie te verstrekken die u interesseert. De meeste cookies die we gebruiken, worden weergegeven nadat de zoekopdracht is
voltooid of wanneer de meeste browsers zijn gesloten (behalve Google Chrome, dat zoekcookies niet automatisch verwijdert). Dit zijn
zogenaamde sessiecookies die bijvoorbeeld analyseren om de manier waarop gebruikers online aankopen doen te optimaliseren. Andere cookies
blijven enkele dagen en in zeldzame gevallen tot 13 maanden op uw computer opgeslagen, waardoor wij bijvoorbeeld uw computer of smartphone
kunnen gebruiken, herkennen bij het volgende bezoek aan de site en verwelkomen door aan te spreken op gebruikersnaam (zogenaamde permanente
cookies). Als u zich met uw account heeft aangemeld, is dit mogelijk via verschillende apparaten. U kunt de meeste browserinstellingen naar wens aanpassen. U kunt uw browser bijvoorbeeld zo instellen dat alle cookies na verzending
worden geweigerd of weergegeven. Deze instellingen garanderen geen goede werking van onze website. U kunt cookies ook handmatig v
erwijderen in de browser. Sommige cookies worden geleverd door onze partners. In dat geval vindt u in dit beleid een meer gedetailleerde
beschrijving van deze cookies. 2.4 HOE COOKIES TE BEHEREN De meeste browsers, smartphones en andere internetapparaten zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Er zijn verschillende opties voor het beheer van cookies op uw computer of apparaat. U kunt uw zoekinstellingen wijzigen om te voorkomen
dat cookies worden geaccepteerd, of, afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u een waarschuwing krijgen wanneer een website
cookies probeert aan te bieden. Met de meeste browsers kunt u first-party cookies instellen, maar cookies van derden weigeren. U kunt cookies die in de browser zijn opgeslagen, verwijderen met de functie van uw browser. Dit betekent niet dat u in de toekomst geen
cookies meer opslaat, maar geeft u wel de vrijheid om cookies na gebruik te verwijderen. Deze functie wordt vaak "cookies verwijderen"
genoemd. Als u cookies op de browser van het ene apparaat verwijdert, worden cookies op het andere apparaat niet automatisch verwijderd.
U moet alle browsers op alle kanalen afzonderlijk verwijderen. Op www.aboutcookies.org vindt u nuttige informatie over het beheren van cookies en het blokkeren met verschillende soorten browsers. Houd er echter rekening mee dat u door het blokkeren of verwijderen van cookies niet volledig kunt profiteren van de website van
Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com Hieronder staan instructies voor elke browser: HOE KUNT U DE INSTELLINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIE WIJZIGEN U kunt het plaatsen van cookies op uw apparaat regelen via de instellingen in uw internetbrowser. Lees de instructies op de volgende links
om uw cookie-instellingen te wijzigen: Google Chrome Mozzila Firefox Internet Explorer Safari 6.5. Beveiliging en gegevensbescherming Val-Travel Camp biedt de gebruiker privacy en bescherming van persoonlijke gegevens, wachtwoorden en alle andere details op haar website
in overeenstemming met de voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens die kunnen worden gelezen in het privacy beleid. Bij het registreren bij de online winkel van Val-Travel Camp, moet de gebruiker een wachtwoord aanmaken dat hij voor zichzelf moet houden
en niet met anderen mag delen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties en bestellingen die onder zijn gebruikersnaam worden
uitgevoerd. De gebruikersnaam en het wachtwoord worden versleuteld in de Val-Travel Camp-database. De verbinding tussen de site en de
internetbrowser van de gebruiker is beveiligd met een SSL-certificaat, terwijl de betalingsbeveiliging wordt geboden door de
betalingsinstelling in overeenstemming met haar protocollen en certificaten. Val-Travel Camp wenst via deze website geen informatie te ontvangen die niet nauw verband houdt met het onlinewinkelproces.
Val-Travel Camp behandelt dergelijke informatie en materialen niet als vertrouwelijke informatie en is er op geen enkele manier
verantwoordelijk voor. Door informatie of materiaal naar Val-Travel Camp te sturen, verleent de klant Val-Travel Camp een onbeperkte en
onherroepelijke licentie om dergelijke materialen of informatie te gebruiken, kopiëren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en
verspreiden, en gaat hij ermee akkoord dat Val-Travel Camp voel je vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken te gebruiken voor
welk doel dan ook. Val-Travel Camp zal echter de naam van de klant / gebruiker niet bekendmaken of anderszins onthullen dat de klant hem
materialen of andere informatie heeft gestuurd, tenzij: (a) hij toestemming krijgt van de klant / gebruiker om zijn naam te gebruiken;
of (b) voorafgaande kennisgeving aan de klant / gebruiker dat materialen of andere informatie die aan een bepaald gedeelte van deze
site wordt verstrekt, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt in combinatie met de naam van de klant; of (c) hiertoe
wettelijk verplicht is. Elke vorm van communicatie tussen de koper / gebruiker wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. Als bepaalde
websites de publicatie toestaan van communicatie die Val-Travel Camp als vertrouwelijk zal behandelen, zal dit op die websites worden
vermeld. Door opmerkingen, berichten of andere informatie op de website te plaatsen, verleent de klant / gebruiker Val-Travel Camp het recht om
deze opmerkingen, berichten of informatie te gebruiken voor promotie, reclame, marktonderzoek of enig ander toegestaan doel. Materiaal dat via de website wordt ingediend of beschikbaar wordt gesteld, wordt niet als geheim of vertrouwelijk beschouwd, noch als
handelsgeheim. Door het materiaal via de website in te zenden, is Val-Travel Camp gemachtigd om het voor onbepaalde tijd te gebruiken
voor elk doel, inclusief reproductie, verzending, publicatie, uitzending of gebruik op enige andere manier, zonder enige verplichting
tot betaling. 6.6. Productinformatie Het kopen van producten via de online winkel biedt een andere winkelervaring dan in Val-Travel Camp-winkels, en u moet op de volgende
details letten: • De kleur van het product op de foto op de website kan afwijken van de daadwerkelijke. • Producten worden geleverd in de bestelde hoeveelheid indien beschikbaar, dus de mogelijkheid bestaat dat Val-Travel Camp de bestelling
geheel of gedeeltelijk niet kan leveren. • Niet alle producten en acties zijn tegelijkertijd verkrijgbaar in de online winkel van Val-Travel Camp en in de winkels van Val-Travel
Camp. Over het algemeen zijn de prijzen uitgedrukt op de website dezelfde als die uitgedrukt in winkels. Maar soms kan er een verschil
zijn tussen de prijs in de online winkel van Val-Travel Camp en de winkels van Val-Travel Camp. In dat geval is de geldige prijs voor
klanten via de online winkel altijd de prijs die op de website is gepubliceerd op het moment van aankoop. • Val-Travel Camp zal zoveel mogelijk trachten de informatie op de website up-to-date te houden, vooral in relatie tot de prijs van de
aangeboden producten en diensten. • Als er een dergelijke fout is die de beslissing van de klant over de bestelling aanzienlijk beïnvloedt, behoudt de klant zich het recht
voor om de bestelling te annuleren of te wijzigen, welke annulering of wijziging onmiddellijk na beoordeling van de bestelling en zonder
vertraging aan Val-Travel Camp moet worden bezorgd. 6.7. Beschikbaarheid van producten en diensten voor verkoop op afstand Val-Travel Camp behoudt zich het recht voor om elk product op elk moment uit de verkoop te halen. In dergelijke gevallen retourneert
Val-Travel Camp het volledige bedrag aan de Koper van het niet-geleverde en betaalde product voor die producten die niet langer worden
aangeboden, ongeacht de reden waarom het product uit de verkoop is genomen of de service niet is uitgevoerd. Val-Travel Camp behoudt
zich ook het recht voor om de levering van diensten voor verkoop op afstand tijdig te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. 6.8. Garantie De garantie is geldig binnen de termijnen bepaald door de toepasselijke regelgeving, vanaf de datum van levering van de goederen, en om
het recht op garantie uit te oefenen, hebt u een factuur en een garantiebewijs nodig die u ontvangt op het moment van aankoop. D
e garantieperiode en alles wat de garantie dekt met betrekking tot een product, staat bij elk product vermeld. De koper is verplicht de
verkoper hiervan op de hoogte te stellen op het bestaan van zichtbare gebreken binnen 14 dagen vanaf de datum van ontdekking van het
gebrek, en niet later dan 2 jaar (controleer voor elk product de garantie en duur) vanaf de overdracht van het risico aan de Koper, of
vanaf de datum van levering van de goederen. In het geval dat de duur van de garantie die bij elk product wordt vermeld langer is dan
die voorzien in de regelgeving van de Republiek Kroatië, is het recht dat gunstiger is voor de klant, namelijk Val-Travel Camp, van
toepassing. Om productproblemen op te lossen, zal Val-Travel Camp het product inspecteren en beslissen over de uitoefening van garantierechten.
In het geval het mogelijk is gebruik te maken van de rechten onder de garantie, zal Val-Travel Camp, naar eigen inzicht en in samenwerking
met de Klant, beslissen over een geschikte vervanging. De verkoper zal dan het defecte product repareren of het vervangen door een ander
identiek of vergelijkbaar product. In het geval van reparatie of vervanging door een ander, hetzelfde of soortgelijk product onder
garantie, draagt de verkoper de reparatiekosten en is hij verantwoordelijk voor reserveonderdelen en de werking van medewerkers van
Val-Travel Camp of derden die zijn ingehuurd om het probleem op te lossen, maar alleen als het product kan worden gerepareerd. De verkoper wordt eigenaar van alle defecte onderdelen die tijdens de reparatie worden verwijderd. De garantie is niet van toepassing op
producten die onjuist zijn opgeslagen of gemonteerd, misbruikt, verkeerd gebruikt, misbruikt, gewijzigd of gereinigd door de verkeerde
reinigingsmethoden of de verkeerde reinigingsproducten. De garantie dekt geen mechanische schade veroorzaakt door onjuist gebruik,
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, snijwonden of krassen, schade veroorzaakt door schokken, ongevallen. De garantie is niet van
toepassing als de producten buiten zijn gebruikt, in een vochtige omgeving (met uitzondering van bepaalde producten die bedoeld zijn
voor gebruik buitenshuis), of als de producten niet zijn gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld. De garantie dekt geen gevolgschade of
onopzettelijke schade. Om de garantie geldig te laten zijn, moeten voor elk product speciale instructies voor zorg, gebruik en montage worden opgevolgd. 6.9. Aansprakelijkheid voor bijzondere waardevermindering van goederen U bent verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de goederen als gevolg van een onjuiste behandeling van de goederen, anders dan
nodig was om de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen te bepalen. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken zal worden opgelost in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de consumentenbescherming,
de wet op burgerlijke verplichtingen en andere toepasselijke regelgeving. 6.10. Bestellen a) Registratie Om u te registreren bij de online winkel van Val-Travel Camp, moet u minimaal 18 jaar oud zijn. De Koper / Gebruiker is verantwoordelijk
voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij registratie en aankoop worden ingevoerd. Als de informatie die tijdens de
registratie of aankoop is ingevoerd, verandert, raden we u aan uw account zo snel mogelijk bij te werken. De gebruikersinterface begeleidt het registratieproces. Registratie wordt gevolgd door een e-mail met accountinformatie. Val-Travel Camp
behoudt zich het recht voor om accounts te annuleren die lange tijd inactief zijn geweest. b) Bestelling Productbestellingen kunnen elektronisch worden gedaan. Door op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje" te klikken, wordt het geselecteerde product toegevoegd aan het winkelwagentje van de
consument. Producten worden als besteld beschouwd op het moment dat de klant het volledige factureringsproces doorloopt. De Koper
ontvangt dan een orderbevestiging per e-mail waarin staat dat de bestelling naar behoren is ontvangen. Als de bestelde producten niet beschikbaar zijn in het warenhuis, wordt er binnen 4 werkdagen na het aanmaken van de bestelling contact
opgenomen met de Koper door het Val-Travel Camp contactcenter, waarna hij een e-mail heeft ontvangen waarin wordt bevestigd dat de
bestelling met succes is aangemaakt. De overeenkomst komt tot stand nadat de koper de bestelde producten volledig heeft betaald. Val-Travel Camp zal zich inspannen om alle door de koper bestelde producten te leveren, maar behoudt zich het recht voor om de bestelling
te weigeren in geval van overmacht of in gevallen waarin de nakoming van de contractuele verplichting aanzienlijk wordt belemmerd.
Indien Val-Travel Camp de bestelling afwijst, ontvangt de Koper hiervan binnen 4 werkdagen na bevestiging van ontvangst van de bestelling
bericht. Het contract wordt als geldig beschouwd nadat de goederen zijn betaald. c) Prijs De prijs van de goederen wordt vermeld op de webwinkel. De getoonde prijs is de prijs inclusief BTW of andere belastingen die van
toepassing zijn op de datum van afhaling of bestelling. De prijs die op de webwinkel wordt vermeld, is een uitnodiging aan gebruikers om goederen tegen die prijs te kopen. Wanneer u een
product selecteert, voert u uw betalingsgegevens in en verzendt u de bestelling, doet u een bod om de goederen te kopen en haalt u
deze op tegen de vermelde prijs. Aanvaarding van het aanbod wordt als gegeven beschouwd wanneer we u een e-mail met de orderbevestiging
sturen en het verkoopcontract wordt op dat moment als gesloten beschouwd. Houd er rekening mee dat de bestelde goederen worden geleverd tegen de prijzen die gelden in de webwinkel op de dag van verzending
van de bestelling, ongeacht de geselecteerde leverdatum. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst die via de webwinkel wordt gesloten. Val-Travel Camp kan op elk moment een betalingsmethode toevoegen of uitsluiten zonder speciale kennisgeving. d) Levering van goederen Op het moment dat de koper de bestelling op de webwinkel afrondt, ontvangt Val-Travel Camp de melding en levert via de geselecteerde
bezorgdienst op het hele grondgebied van de Republiek Kroatië aan de koper. De levering vindt plaats in de kortst mogelijke tijd, niet
langer dan 30 dagen. Overschrijding van de genoemde termijn van 30 dagen is mogelijk in buitengewone omstandigheden van overmacht,
waarover de Koper onverwijld zal worden geïnformeerd. Val-Travel Camp zal de verkoopvoorwaarden niet wijzigen na het sluiten van het contract of de levering van goederen annuleren, tenzij een
bepaald product niet beschikbaar is, waarin het de Klant onmiddellijk op de hoogte zal stellen via de contactgegevens die tijdens de
registratie zijn verstrekt. Val-Travel Camp kan de koper aanbieden om een ander product te kiezen in plaats van het niet beschikbare
product uit het oorspronkelijk gesloten contract, maar de koper is niet verplicht om een dergelijk aanbod te accepteren. Bij
niet-aanvaarding van het aanbod zal Val-Travel Camp het betaalde bedrag volledig aan Koper retourneren. Als de bestelling meerdere producten bevat, waarvan er één niet beschikbaar is, zal Val-Travel Camp de klant hiervan op de hoogte stellen
en zullen de andere bestelde producten worden geleverd in overeenstemming met het contract. Producten dienen deugdelijk verpakt te zijn voor het vervoer van goederen. Adequate verpakking van een zending betekent het plaatsen van
de inhoud van de zending in een geschikte verpakking (wikkel, doos, koffer enz.) Om beschadiging of vermindering van de inhoud of de
inhoud van andere zendingen tijdens het transport te voorkomen. De verpakking moet overeenkomen met de inhoud en vorm van de zending,
de grootte, het gewicht en de waarde van de zending en de voorwaarden en lengte van de route waarnaar deze wordt vervoerd. In het geval
dat de producten aan de Koper worden geleverd in een ondeugdelijke verpakking waardoor ze op enigerlei wijze zijn beschadigd, behoudt de
Koper zich het recht voor om ze te retourneren en heeft hij alle rechten op grond van aansprakelijkheid voor materiaalfouten. e) Het recht op eenzijdige beëindiging van het contract en terugzending van goederen Op grond van de wet op de consumentenbescherming heeft de koper het recht om de op afstand gesloten overeenkomst eenzijdig te beëindigen
binnen 14 dagen vanaf het moment waarop de koper of een andere aangewezen derde dan de vervoerder, de goederen waarop de overeenkomst
betrekking heeft, zijn overhandigd, zonder specificatie redenen. Om ervoor te zorgen dat de koper gebruik kan maken van het recht om deze
overeenkomst eenzijdig te beëindigen, is hij verplicht om Val-Travel Camp op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst
eenzijdig te beëindigen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die per post, fax of e-mail naar ons e-mailadres
kamp.oprema@val-travel.com wordt gestuurd. In de verklaring over eenzijdige beëindiging van het contract moet de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, fax- of e-mailadres
vermelden, en kan hij een voorbeeld gebruiken van het formulier voor eenzijdige beëindiging van het contract dat beschikbaar is in deel
B van de verordening waarin het recht van de koper op eenzijdige beëindiging wordt geregeld:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html. Val-Travel Camp stuurt de Koper zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke verklaring. Indien u wenst, kunt u contact
met ons opnemen via kamp.oprema@val-travel.com voor informatie over de wijze, mogelijkheden en voorwaarden voor het retourneren van de
geleverde goederen. De retourzending van de goederen moet door de koper worden gedaan zonder vertraging, en niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij
Val-Travel Camp op een geldige manier, zoals eerder beschreven, in kennis heeft gesteld van de beslissing om het contract te beëindigen.
Er wordt van uitgegaan dat de Koper zijn verplichting op tijd is nagekomen indien hij vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn
de goederen aan Val-Travel Camp of aan de persoon die gemachtigd is om de goederen te ontvangen, opstuurt of overhandigt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen (bijvoorbeeld in het geval van het retourneren van de goederen per post) worden
onafhankelijk gedragen door de Koper. Als het product niet op de gebruikelijke manier per post kan worden geretourneerd, moet u contact
opnemen met Val-Travel Camp voor informatie over het retourneren van het product. In geval van eenzijdige beëindiging zal Val-Travel Camp de door de koper betaalde prijs, inclusief leveringskosten, onverwijld en
uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de beslissing om het contract eenzijdig te beëindigen terugbetalen. Opgemerkt moet worden dat
Val-Travel Camp een terugbetaling kan doen die we alleen kunnen doen nadat de goederen zijn geretourneerd of nadat het bewijs is
geleverd dat de koper de goederen heeft teruggestuurd. De terugbetaling vindt plaats op dezelfde manier als de koper de betaling heeft gedaan. In het geval dat de koper op een andere manier
instemt met terugbetaling van het betaalde bedrag, of als hij akkoord gaat met de waard kaart, draagt hij geen kosten in verband met de
terugbetaling. f) Rechten en plichten Val-Travel Camp is verplicht het verkochte artikel op het in de aanbieding vermelde tijdstip en op de wijze aan
Koper over te dragen, nadat Koper de bestelling heeft uitgevoerd en de koopprijs heeft betaald. Val-Travel Camp is verantwoordelijk voor
materiële gebreken van goederen die op de webwinkel worden verkocht in overeenstemming met Kroatische positieve voorschriften, met name
de wet op burgerlijke verplichtingen van de Republiek Kroatië. Val-Travel Camp biedt alleen die producten aan die het exclusieve eigendom zijn. Val-Travel Camp is verplicht om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over de aangeboden goederen en om volledige informatie te
geven over de betaling van de koopprijs en levering van de goederen. Eventuele gebreken aan de goederen, verpakking of verpakking van
Val-Travel Camp dienen gedetailleerd te worden vermeld en beschreven. De Webwinkel kan tijdelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als gevolg van regelmatig systeemonderhoud of upgrades, vanwege
technische problemen, overmachtsproblemen of andere oorzaken. Val-Travel Camp (evenals aan haar gelieerde derden) is niet verantwoordelijk,
ongeacht de oorzaak en duur, voor het niet beschikbaar zijn van de webwinkel, enige vertraging of onderbreking in de overdracht van
informatie, gedeeltelijke of volledige onderbreking of storing en / of technische problemen wat kan leiden tot onjuiste gegevensverwerking
en eventuele claims of verliezen die daaruit voortvloeien. De Koper is op de hoogte van en stemt ermee in dat Val-Travel Camp niet verantwoordelijk is voor de juistheid, betrouwbaarheid, evenals
voor de inhoud die door de Gebruiker wordt geplaatst. Teksten, opmerkingen, foto's en andere vermeldingen die gebruikers achterlaten in
de juiste secties, moeten nauwkeurig en correct zijn. Voor elke individuele invoer ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de gebruiker
die de gegevens heeft ingevoerd. Val-Travel Camp is niet aansprakelijk voor enig onvermogen of vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen onder deze
Voorwaarden of een van de contracten in het geval dat dit het resultaat is van een actie of gebeurtenis buiten de redelijke controle van
Val-Travel Camp, inclusief uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken. In dit geval zal Val-Travel Camp alle redelijke
inspanningen leveren om zijn verplichtingen zo snel mogelijk na het beëindigen van een dergelijke buitengewone actie of gebeurtenis na te
komen. g) Rechten en plichten van de koper De koper is verplicht de prijs van het gekochte artikel te betalen en het gekochte bij aflevering over te nemen. Voor alle klachten is de
Koper bevoegd contact op te nemen met Val-Travel Cam, zoals hierboven vermeld. De koper is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen vanaf het moment van overname, die het gevolg is van het behandelen
van de goederen, behalve dat wat nodig was om de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen te bepalen. h) Geschillen oplossen met betrekking tot online winkelen Verordening 524/2013 betreffende online beslechting van consumentengeschillen, geschillen met betrekking tot online winkelen kunnen worden
opgelost via een ODR-platform dat toegankelijk is; https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Dit betekent dat in geval van een probleem tijdens een online aankoop binnen de EU (defect product, onvermogen om het product te
vervangen, etc.) een klacht kan worden ingediend via bovenstaande link. Het platform kan worden gebruikt door zowel consumenten als handelaren, en klachten kunnen worden ingediend in elk van de 23 officiële
EU-talen. TERUGTREKKING UIT VAL-TRAVEL TEAM ARTIKEL 7 • De gebruiker heeft het recht om zich op elk moment terug te trekken uit het Val-Travel Camp Team-loyaliteitsprogramma door zijn
individuele profiel te deactiveren. • In geval van inactiviteit van het Val-Travel Camp Team Individual-profiel binnen tien jaar na de datum van het laatste gebruik,
wordt het individuele profiel geannuleerd en worden alle gegevens die op het account zijn opgeslagen, verwijderd. PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 8 • Met het oog op het aanmaken van een individueel profiel als voorwaarde voor het aanmaken van een clubprofiel, of met het oog op de
uitvoering van het loyaliteitsprogramma, verbindt de gebruiker zich ertoe de volgende persoonlijke gegevens in te dienen: naam,
geboortedatum, e-mailadres, thuisadres en postcode. • Ook verbindt de gebruiker zich ertoe om bij de aankoop van producten in de webwinkel persoonsgegevens te verstrekken om een
contractuele
relatie tot stand te brengen waarin de partij zich bevindt, of om op verzoek van de gebruiker actie te ondernemen alvorens het contract
af
te sluiten. • De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door Val-Travel Camp als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Verwerkingsproviders kunnen leveranciers van IT-ondersteuning en
systeemonderhoud en gelieerde bedrijven Val-Travel Camp zijn met het doel het loyaliteitsprogramma te implementeren, dwz de uitvoering
van de aan- en verkoop van het contract waarbij de gebruiker partij is, en Val-Travel Camp zal deze niet delen met andere onbevoegde
personen. • Val-Travel Camp kan persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens het toetreden tot het Val-Travel Camp-team gebruiken voor
marketingdoeleinden om nieuwsbrieven, promoties en op het loyaliteitsprogramma-platform te verzenden. Deze gegevens kunnen ook worden
gebruikt voor statistische doeleinden om Val-Travel Camp de voorkeuren en consumentengewoonten van de Gebruiker beter te laten begrijpen
Val-Travel Camp verbindt zich ertoe de persoonsgegevens op de aangegeven wijze te verwerken na toestemming van de Gebruiker. • De gebruiker kan de toestemming te allen tijde intrekken door een dergelijk verzoek aan Val-Travel Camp te doen via e-mail:
kamp.oprema@val-travel.com. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker voorafgaand aan
de intrekking. Bij intrekking van de toestemming worden de persoonlijke gegevens van de Gebruiker verwijderd, behalve die gegevens die
Val-Travel Camp wettelijk verplicht is te bewaren. • Respondenten met betrekking tot hun persoonsgegevens die zijn verstrekt bij het aanmaken van het Individueel Profiel, oefenen alle
rechten uit in de zin van de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens: het recht op toegang, het recht op
correctie, het recht om hun toestemming in te trekken en hun gegevens te verwijderen. Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen via e-mail
op: kamp.oprema@val-travel.com • Val-Travel Camp zal de verzamelde persoonlijke gegevens opslaan en verwerken met het oog op de uitvoering van het loyaliteitsprogramma
in overeenstemming met deze overeenkomst, zolang de gebruiker lid is van het loyaliteitsprogramma van Val-Travel Camp Team en één jaar na
beëindiging van het lidmaatschap. • Val-Travel Camp heeft een functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens aangesteld, die beschikbaar is op het e-mailadres
kamp.oprema@val-travel.com, voor alle aanvullende informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker.
Bovendien heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij het Agentschap voor de bescherming van persoonsgegevens in geval van
ontevredenheid over de methode van verwerking van persoonsgegevens. SLOTBEPALINGEN ARTIKEL 9 Val-Travel Camp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, en de Gebruiker wordt uitgenodigd
om regelmatig de laatste bijgewerkte versie te lezen, beschikbaar op de website van Val-Travel Camp, www.kampoprema.val-travel.com De regelgeving van de Republiek Kroatië is van toepassing op dit contract en eventuele geschillen zullen worden beslecht voor de bevoegde
rechtbank in Zagreb.